an-img-01
contact-bg-an-01
contact-bg-an-01
contact-bg-an-01

Všichni naši vedoucí jsou táboroví nadšenci, tábory dělájí ve svém volném čase a pro radost.

Na všech našich táborech se o děti starají nadšení, zkušení a odborně způsobilí výchovní pracovníci (vedoucí), kteří chtějí část svého volného času věnovat práci s dětmi pro jejich i svoji radost a s nadšením "bez hranic". Známe svoji odpovědnost za svěřené děti, a proto klademe velký důraz na soustavné prohlubování znalostí a zkušeností svých vedoucích, pořádáme pro ně školení a praktické modelové situacek a všechny členy vedení našich táborů vysíláme na specializovaná školení hlavních vedoucích akreditovaná Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

O děti se v průběhu tábora starají zejména tito vedoucí:


Vedení táborů:

Ve vedení táborů (hlavní vedoucí, zástupce) jsou vždy nejzkušenější a nejšikovnější vedoucí, kteří na táborech už nasbírali řadu zkušeností a absolvovali odborná školení. Ve vedení našich táborů jsou vždy úspěšní absolventi školení akreditovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

 

Oddíloví vedoucí:

Oddíloví vedoucí jsou obvykle studenti či absolventi vysokých nebo vyšších odborných pedagogických škol, kteří s naším kolektivem obvykle jezdí již mnoho let. 

Všichni naši oddíloví vedoucí procházejí našimi každoročními několikadenními školeními bezpečnosti práce s dětmi, zdravovědy a odpovědnosti, zakončené náročnými testy. Mnozí oddíloví vedoucí vyrostli na našich táborech z řad dětí, vyzkoušeli si práci praktikantů a následně se stali vedoucími. 

Oddíloví vedoucí se podle svých zkušeností a v rámci teoretické přípravy obvykle specializují na určitou věkovou kategorii dětí podle táborového rozdělení na malou (obvykle 6–9 let), střední (10–13 let) a velkou kategorii (14–17 let). Touto specializací tak oddíloví vedoucí získávají maximální odbornost podpořenou jejich dosavadní zkušeností. Někteří vedoucí nemají přidělené konkrétní oddíly a pomáhají tam, kde je potřeba, zejména u celotáborových her a akcí, říkáme jim uvolnění oddíloví vedoucí. Dalším z důležitých vedoucích, který nemá na starosti konkrétní oddíl, je sportovní instruktor neboli sporťák. Sporťák se stará zejména o sportovní náplň tábora, připravuje nejrůznější sportovní aktivity, organizuje turnaje v míčových hrách a táborovou olympiádu; na zimních táborech to jsou lyžařští instruktoři.

Oddíloví vedoucí mají na starosti skupinku zhruba osmi až patnácti dětí, záleží na konkrétním táboře, věku dětí a jejich celkovém počtu.

  • Někteří naši vedoucí (ne všichni chtějí být na webu, chrání si tak své soukromí):

Zdravotníci:

Zdravotníci se na našich akcích starají o zdravotní stav dětí i vedoucích. Jsou to profesionální zdravotníci – lékaři a dětské sestry, příp. osoby s odborným akreditovaným kurzem první pomoci. Vedle svých odborných znalostí mají za léta ježdění na dětské tábory vybudován kladný a přátelský vztah k dětem a umějí jim tak poskytnout nejen profesionální, ale i kamarádskou péči zmírňující drobná zranění a jiné neduhy. Vedle zdravotníků jsou na našich záchranářských akcích (např. letní tábor Záchranná mise) k poskytování zdravotní péče odborně způsobilí též zdravotničtí záchranáři. Všichni naši výchovní pracovníci jsou mimoto odborně proškoleni v základech první pomoci a jsou vždy připraveni poskytnout ošetření v nezbytných případech.

Vedle táborové zdravotní služby (úrazy, nemoci, bolístky, stýskání, jízdy s dětmi k lékaři) dohlíží naši táboroví zdravotníci na:

  • program a jeho soulad s počasím
  • jsou vždy přítomni u koupání dětí v bazenu či rybníce
  • pravidelně užívané léky
  • kontrolu klíšťat - u malých dětí ji provádí vždy oddílový vedoucí, u starších dětí probíhá kontrola od spolubydlících; zdravotníci pak kontrolují, jestli kontrola klíšťat skutečně proběhla
  • sprchování dětí - kontrola zda v oddílech probíhá
  • zdravotní filtr před a v průběhu tábora (je-li potřebný podle vyhodnocení zdravotníků a délky tábora)

 

Praktikanti:

Praktikanti, neboli pomocníci oddílových vedoucích jsou obvykle bývalí účastníci našich táborů (jako děti), kteří měli zájem pokračovat s námi jako praktikanti, aby z nich po čase byli vedoucí. V průběhu roku získávají od našich nejzkušenějších vedoucích teoretické odborné znalosti a na táborech pomáhají při organizování oddílového programu a spolu s vedením připravují celotáborové akce.

Jsou mladí a neklidní, krásní a nadaní, nejlepší a nejchytřejší a jednou nám to všem ukážou (a my se moc těšíme a přejeme si to).

 

Souhlasím se vším